Schoolraad

1. Wat is de schoolraad?
De schoolraad is een verplicht overlegorgaan op school. Elke school (maar niet elke vestigingsplaats!) moet een schoolraad hebben. Vertegenwoordigers van de ouders, leraren, lokale gemeenschap bespreken er welbepaalde thema's met de directie en het schoolbestuur. De standpunten van de ouders worden voorbereid in de ouderraad. Voor onze school werden daarom twee vertegenwoordigers van de ouders in de schoolraad verkozen vanuit de Ouderraad : Kathleen Ginis (mama van Josefien Marchand) en Fleur Kilsdonk (mama van Eva Logghe) maken voor een periode van 5 jaar deel uit van de schoolraad

2. Wie zit er in de schoolraad?
De schoolraad bestaat uit evenveel - maar minimum 2 - vertegenwoordigers van ouders, personeel,  lokale gemeenschap en leerlingen (enkel in secundair onderwijs).
De lokale gemeenschap is de socio-economische of socio-culturele omgeving van de school, nl. leden van verenigingen, mensen met een verdienste op het vlak van onderwijs, wetenschap, economie of cultuur en met een betrokkenheid bij de school. De vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap worden door de andere geledingen in de schoolraad gevraagd.
Als de schoolraad wil vergaderen om een advies op eigen initiatief op te stellen, kan dit zonder de aanwezigheid van het schoolbestuur of de directeur.

3. Wat doet de schoolraad?
3.1 Advies
De schoolraad kan aan het schoolbestuur op eigen initiatief een schriftelijk advies uitbrengen over alle thema's waarvoor de schoolraad overlegbevoegdheid heeft.

3.2 Overleg
De schoolraad heeft overlegbevoegdheid over materies met een reële impact op het dagdagelijkse leven in de school.
Het schoolbestuur legt daarom elk onderwerp van beslissing aan de schoolraad voor als het betrekking heeft op:

 • de bepaling van het profiel van de directeur: wat verwacht de schoolraad dat een directeur moet kunnen, kennen en zijn?
 • de samenwerking met andere schoolbesturen en externe instanties: bijv. samenwerking rond verkeersveiligheid, milieu…
 • het busvervoer van leerlingen als dat door de school wordt georganiseerd;
 • het nascholingsbeleid: waarover en wanneer volgen de leraren nascholing?
 • het beleid met betrekking tot experimenten en projecten: bijv. zaken uit de hervorming van het SO al toepassen, een project rond kinderrechten…
 • het opstellen of wijzigen van het schoolreglement, het schoolwerkplan in het basisonderwijs en het beleidsplan/-contract dat de samenwerking regelt tussen de school en het CLB;
 • infrastructuurwerken waarvan de kosten op 75.000 euro of meer worden geraamd (goedkopere ramingen of werken met een dringend karakter als gevolg van niet te voorziene gebeurtenissen moeten niet verplicht worden overlegd met de schoolraad);
 • de vaststelling van de criteria voor de aanwending van lestijden, uren, uren-leraar en punten: wanneer vallen de pauzes, minder leerlingen per klas, uren besteed aan zorg…
 • het welzijns-, veiligheids- en gezondheidsbeleid voor leerlingen: bijv. drankautomaten, schoolmaaltijden, anti-pestacties, verkeersacties…
 • het beleid met betrekking tot interne kwaliteitszorg, inclusief de bespreking van de resultaten van de doorlichting;
 • het gelijke-onderwijskansenbeleid

3.3 Informatie en communicatie
De leden van de schoolraad hebben recht op informatie over de thema’s waarvoor ze bevoegd zijn. Indien tijdens of na een overleg blijkt dat er cruciale informatie ontbrak, dan wordt de desbetreffende beslissing van het schoolbestuur opgeschort.
De schoolraad heeft zelf ook een communicatie- en informatieplicht over zijn werking. De schoolraad moet personeelsleden, leerlingen en ouders regelmatig informeren. Indien een schoolbestuur een overleg vraagt over een ontwerp van beslissing die de schoolorganisatie en de eigenheid van de school fundamenteel verandert, dan moeten de leden van de schoolraad eerst de geleding die ze vertegenwoordigen informeren én raadplegen.